آموزش حرفه ای ترجمه شفاهی پیاپی

آموزش حرفه ای ترجمه شفاهی پیاپی

تاریخ برگزاری جلسات:

25 خرداد

تیر: 1، 8، 15، 22، 29

مرداد: 5، 12، 19، 26

شهریور: 2، 9

⏰ساعت 16 الی 18